Rekabet Kurumu’nun 2020 yılında başlattığı ve e-ticaret pazarının önemli oyuncuları olarak değerlendirdiği e-pazaryeri platformlarını değerlendirdiği “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi”nin nihai raporu yayınlandı. Rapora göre Rekabet Kurumu, “Platform Davranış Kodu” düzenlemesinin ilgili Bakanlıklarca hayata geçirilmesinin uygun olduğu görüşünü açıkladı.

Rekabet Kurumu’ndan ulaşılabilen raporla ilgili rekabet.gov.tr’de yayınlanan açıklama şöyle:
“Rekabet Kurumu, bilindiği üzere, e-ticaret pazarının en önemli oyuncuları olduğunu değerlendirdiği e-pazaryeri platformları hakkında 11.06.2020 tarihinde “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi”ni başlatmıştır.
Sektör incelemesi kapsamında; e-pazaryerlerinin işleyişinin, pazardaki rekabet düzeyinin, satıcılar ile pazaryerleri arasındaki ilişkiler ile tüketicilerin karşı karşıya oldukları etkilerin rekabetçi bakış açısıyla ele alınması ve olası çözüm önerilerinin geliştirilebilmesine yönelik olarak satıcı ve tüketici anketleri gerçekleştirilmiş, sektör oyuncularından, e-pazaryerlerine kargo hizmeti sunan kargo şirketlerinden ve kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi talebinde bulunulmuştur.
Bu çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Rapor”u, takip edildiği üzere, 07.05.2021 tarihinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.
Gelinen noktada, Ön Rapor’un yayımlanmasını takip eden süreçte sunulan kamuoyu görüşleri, pazarda yaşanan gelişmeler, Kurumumuz bünyesinde süren mevzuat çalışması ve diğer Kurumlarla yürütülen müzakereler dikkate alınarak Ön Rapor’da yer alan politika önerileri gözden geçirilerek nihai hale getirilmiştir.
Nihai Rapor’da ilk olarak, pazarın güncel durumunu görmek amacıyla perakende e-ticaretin gelişimi, gelişimine etki eden faktörlerle birlikte ele alınmış ve e-pazaryerlerinin bahse konu gelişime etkisi, pazardaki konumları ile birlikte ele alınmıştır. Bu kapsamda, Ön Rapor’da yer verilen tespitlerine paralel olarak perakende e-ticaretin ülkemizdeki yükselişinin, pandemi koşullarından bağımsızlaşır şekilde sürdüğü ve bu gelişimde e-pazaryerlerinin katkısının önemini koruduğu değerlendirilmiştir. Akabinde, Ön Rapor’un tespit ve politika önerilerine yönelik olarak sektör paydaşları ile akademik çevre tarafından Kurumumuza iletilen görüşler ele alınmıştır.
Pazarın güncel durumuna ve kamuoyu görüşlerine yönelik değerlendirmenin ardından Ön Rapor kapsamında önerilmiş olan politika çerçevesi gözden geçirilmiştir. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda; çok kategorili çevrim içi pazaryerleri pazarında yaşanan gelişmeler ışığında Ön Rapor ile Nihai Rapor arasında geçen dönem bakımından; Ön Rapor’da yapılan tespitlerin isabetli olduğu ve bu tespitlere dayalı öngörülerin gerçekleştiği görülmüştür. Bu çerçevede ilk olarak, Ön Rapor’un, “geçit bekçisi niteliğindeki teşebbüslerin belirlenerek, bunların kaçınmakla yükümlü oldukları davranışların öncül (ex-ante) bir yasal düzenleme ile hayata geçirilmesi” önerisinin hayata geçirilmesinin pazarın rekabetçiliğini arttırmak ve korumak adına uygun olacağı; ikinci olarak, Ön Rapor’un “mevcut rekabet hukuku kurallarının platformlar bakımından uygulanmasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygulamayı güçlendirmek üzere ikincil mevzuatın gözden geçirilerek güncellenmesi” önerisi doğrultusunda hukuki belirliliğin güçlendirilmesini teminen ikincil mevzuatın gözden geçirilmesinin yerinde olacağı; son olarak, Ön Rapor’un “sektörün geneline hâkim asimetrik pazarlık gücüne yönelik olarak ikili ilişkilerde referans teşkil etmek üzere bir “Platform Davranış Kodu” düzenlemesinin hayata geçirilmesi” önerisinin hâkim durumda olmayan e-pazaryerlerini de içerecek şekilde daha geniş bir ölçekte uygulanmasının gerekebileceği ve bu nedenle ilgili Bakanlıklarca hayata geçirilmesinin uygun olduğu, bu sebeple konuya dair Rekabet Kurumunun yeni bir görev üstlenmesinin gerekli olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.