Tüzük

GIDA PERAKENDECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ÇALIŞMA YERİ

Madde 1-Derneğin adı, GIDA PERAKENDECİLERİ DERNEĞİ’dir. Merkezi, İstanbul’dur.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI

Madde 2-Perakende sektöründe faaliyet gösterecek olan Derneğin amaçları şunlardır:

Organize perakendecilik sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olması yönünde gıda perakendeciliğinin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini sağlamaktır. Bu amaca hizmet ederken kaliteli tüketimin, kaliteli hizmeti ve sosyal yaşam ortamını sağlayacağı bilinci ile kaliteli üretim ve istihdamı destekleyerek, Sektörün kazanacağı ivmeyle kayıtlı, kurallı ve etik sisteme geçişi tamamlamaktır. Sektörün büyütülmesi Derneğin temel amaçlarındandır.

Modern Gıda perakendeciliğinin, toplumun bir parçası olmasını, sağlıklı çevre ve kent gelişimine katkıda bulunmasını sağlamak; alışveriş tesislerinin bu standartlarda inşa edilmesi ve gerçekleştirilmesi için ülke çapında çaba göstermek.

Derneğin yurtdışı sektörel ilişkilerini güçlendirmek. Yapılan çalışmalara katılımı artırmak, katkı sağlamak

Üyelerinin yurtiçinde ve yurtdışında modern gıda perakendeciliğini yayma, geliştirme ve yönetimi konularında saygınlığını, uzmanlığını ve öncü konumunu geliştirmek. Bu amaçla her türlü bilimsel ve akademik desteği sağlayacak ortamlar geliştirmek, gelişmesine aracı olmak. Bu amaçla tüm Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak, üyelerinin bu kurumlarla yapacağı çalışmalara aracılık yapmak ve destek olmak. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında geziler, fuarlar vb. etkinlikler düzenlemek ve katılmak.

Modern gıda perakendecileri, tüketiciler ve kamu yönetimi arasında düzenli ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini, bilgi alışverişini teşvik etmek. Tüketici hakları konularındaki gelişmeler paralelinde tüketiciler ve sektör nezdinde çalışmalar yapmak ve tüketici dernekleri ile işbirliği içinde olmak. Sektör ile işbirliği içinde olan servis ve hizmet sektörü ile iletişim kurulmasını sağlamak.

Gıda perakendeciliği sektöründe kayıt dışı uygulamaların azaltılması ve kaldırılması amacıyla projeler geliştirmek ve yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

Sektörün artan  ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve diğer ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kaliteli işgücü eğitimine ve mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bunların diğer sektörel kuruluşlarla ve üyesi bulunduğu federasyon ile birlikte yürütülmesini sağlamak. Gıda perakendeciliğinin itibarını ve etkinliğini artıracak yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.

Gıda perakendeciliği sektöründe Fikri mülkiyet haklarının her düzeyde korunmasına yönelik, bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmaları yapmak, ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak. Toplumda ve sektörde bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak

Modern gıda perakendecilerinin, sayılarının artması, güçlenmesi yönünde inisiyatif almak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

Gençlerin gıda perakendeciliği alanına yönelmelerini sağlamak,

Modern perakende sektörünün, karar vericiler, siyasiler ve kanaat önderleri nezdinde güç ve itibar  kazanması için sektörel  Federasyonun içinde yer almak ve katkı sağlamak, işbirliği yapmak

Amaçlarını gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konu ve biçimleri

Modern gıda perakendeciliğinin planlama, tasarım, geliştirme, yönetim ve sürdürülebilirliği konusunda araştırmaları, bilgi toplanmasını, seminer, konferans, sempozyum, fuar, sergi, ödül, yarışma ve benzeri toplantılar ile gezi ve eğitim programlarının düzenlenmesini bilfiil yerine getirir veya bunları teşvik eder, düzenlenmesine katılır.

Gıda  perakendeciliği sektöründeki kuruluşlarının işletme faaliyetine konu olan alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenler, düzenlenmesine katılır, mesleki sertifikalar ve dereceler tesis eder, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları yapar; bu yönde çalışan eğitim ve öğretim kuruluşlarının ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine önayak olur, maddi ve manevi destek sağlar, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapar. Maliyetlerin azaltılması, bu aktivitelerin bir merkezden götürülmesi amacı ile bu alandaki ortak çalışmalara katılır.

Alışveriş piyasasını etkileyen sosyal ve ekonomik koşullar ile ilgili her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır, yapılmasına iştirak eder, yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak sektördeki firmalara aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur. Verimlilik yönünden gerekirse bu işlevlerini sektörel federasyonla  birlikte sürdürür.

Gıda Perakendeciliği sektöründeki kuruluş ve geliştirme ortamını etkileyen yerel ve merkezi yönetim düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katılabilir; danışmanlık ve benzeri işbirliği çalışmalarında bulunabilir.

Yardım amacıyla piyango, balo, yarışma ve benzeri sosyal faaliyetler düzenler.

Faaliyetleri için sosyal lokal ve benzeri tesisler kurabilir, satın alabilir, satabilir.

Dernek yönetiminin, yukarıdaki çalışmalara yardımcı olabileceğini kabul ettiği etkinliklerde bulunur.

Sektörel iletişimin geliştirilmesi amacıyla sektörel diyalog toplantıları ve konferanslar düzenleyebilir. Sektörel yayınlar çıkarılmasına önayak olabilir, kendisi çıkarabilir.

Sektörün ileri gitmesini sağlamak amacı ile gerekli kamu ve özel sektör 3. Kişiler ve kurumlar nezdinde faaliyetlerde bulunur.

Sektörel bilgi bankasını bir üst kuruluş olan federasyon ile birlikte oluşturabilir.

Risk sermayesi, yatırım finansmanı vb. gibi finansman araçlarının sektör oyuncuları ile buluşma zeminlerini yaratabilir.

Tüketici dernekleri ile işbirliği içinde, tüketicilerin bilinçlendirilmesinde etkin rol alabilir. Sektör mensuplarının da tüketici hakları konusunda bilgilendirilmesini sağlayabilir.

Sektörde ortak dilin konuşulacağı teknolojilerin oluşturulması için sektörel dernekler ve federasyonla ortak çalışmalara katılabilir.

Yardım Toplama Kanunu ile bu ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir.

Sektörle ilgili gerek duyulan konularda alt çalışma komisyonları kurabilir.

Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlayabilir.

Aynı amaçlar doğrultusunda olmak üzere Federasyon Kurucu Üyesi olabilir veya kurulmuş bulunan Federasyona katılabilir.

Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurar.

Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya Dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Sektörde fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar başlatır, varsa katılır, bu çalışmaları diğer derneklerle ve federasyonla birlikte yürütür

Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, Oda, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir. Platform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Genel Kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 3-Derneğin kurucu üyelerinin adı soyadı aşağıda gösterilmiştir:

Adı Soyadı Mesleği

Mehmet Tevfik Nane, Yönetici – Teknosa Genel Müdürü

Kiler Alışveriş Hiz. Gıda San.veTic. A.Ş’yi temsilen Nihat Özdemir, Yönetici – Kiler Genel Müdürü

Ümit Kiler, Yönetici – Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Migros Ticaret A.Ş.’yi temsilen Ömer Özgür Tort, Yönetici – Migros Genel Müdürü

Carrefoursa Carrefour SabancıTic.Merkezi A.Ş’yi temsilen Merter Özay, Yönetici – Carrefoursa İcra Kurulu Üyesi

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’yi temsilen, Galip Aykaç, Yönetici – BİM İcra Kurulu Üyesi

Uğur Kaan Ünver, Yönetici – Metro Group Türkiye Temsilcisi

Uyum Gıda ve İht. Mad. San. ve Tic. A.Ş.’yi temsilen Sait Koç, Yönetici – Uyum Gıda Genel Müdürü

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic. Ve Gıda San. A.Ş.’yi temsilen Ellen Louise Gladders, Yönetici-Tesco Kipa Kurumsal İlişkiler Direktörü

DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYE OLMA KOŞULLARI

Madde 4-Derneğe üye olmak için:

Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak;

Derneğin amaçlarını benimsemiş olmak;

Gıda perakendeciliği kuruluşlarında, çalışmış ya da çalışıyor olmak

Gıda perakendeciliğine hizmet, destek ve ürün sağlayan kuruluşlarda çalışmak

Tüzel ve gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler.

Dernek üyeliğine başvuruların yönetim kurulunca kabul edilip edilmediği başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgilisine bildirilir.

Derneğin beş çeşit üyeliği vardır: Asil gerçek üyelik, asil tüzel üyelik, Faaliyet Üyeliği, Onursal Üyelik, Akademik ve Kamu üyeliğidir.

Asıl Gerçek Kişi Üyelik: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir.

Asıl Tüzel Kişi Üyelik: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler yolu ile seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir. Tüzel kişiliklerin üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

Onursal Üyelik: Dernek amaçlarına uygun seçkin hizmetlerde bulunmuş kişilere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile Onursal Üyelik sıfatı verilebilir.

Faaliyet Üyeliği: Dernek amaçlarına uygun olarak dernek faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen kişiler, Dernek üyesi Tüzel üyelerinin firmalarında çalışması veya görevli olması kaydıyla yönetim kurulu kararı ile belirli bir süre için ya da süresiz olarak Faaliyet Üyeliğine seçilebilirler. Dernek üyesi gerçek ve tüzel kişi yanında veya firmalarda çalışmayan kişiler üye olmak istediğinde asıl üyeliğe yönlendirilir.

Akademik/Kamu Üyeliği: Konusunda uzman Akademisyenler ile Dernekle ilgili kamu alanlarında çalışanlar üyelerdir.

Onursal Üyeler, Faaliyet üyeleri ve Akademik/Kamu üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞARTLARI

Madde 5-Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Bunun için Yönetim Kuruluna yazı ile müracaatta bulunmak gerekmektedir. Üyelikten ayrılma halinde Derneğin, alacaklarını talep hakkı saklıdır.

Bir üye hakkında Dernek üyeliğinden çıkarmayı gerektirir bir halin varlığı ihbar olunur veya Yönetim Kurulunca başka şekillerde öğrenilir ise, Yönetim Kurulu konuyu uygun göreceği yollarla inceler ve sonucuna göre karara bağlar.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren koşullar:

Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak.

Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan kararlara uymamak.

Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek.

Derneğe karşı olan mali yükümlülüklerini kendisine tanınan süre içerisinde yerine getirmemek

Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek.

Dernek faaliyetlerine karşı kayıtsız kalmak, özürsüz olarak Genel Kurul toplantılarına, Dernek faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarına ve komisyonlara ya da Dernekçe düzenlenen diğer toplantılara kararlaştırıldığı şekilde katılmamayı alışkanlık haline getirmek.

İhraç kararlarına karşı Genel Kurul nezdinde itiraz olunabilir. Genel kurulun bu hususta vereceği karar kesindir.

SEÇME VE SEÇİLME USULLERİ

Madde 6-Tüzel ya da gerçek tüm Asil Dernek üyeleri Genel Kurulda seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Tüzel kişi üye adına yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, yerine oy kullanacak kimse, Tüzel kişi üye tarafından yeniden belirlenerek Derneğe bildirilir.

ÜYELERİN DERNEK FAALİYETLERİNDEN YARARLANMASI

Madde 7-Derneğin üyesi sıfatına haiz her kişi Derneğin lokallerinden, sosyal tesislerinden ve yardımlarından her türlü faaliyetlerinden yararlanır.

DERNEK ORGANLARI

Madde 8-Dernek organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 9-Derneğe aidatını ödemiş kayıtlı asil üyeler genel kurulu oluşturur. Genel kurul  2 yılda bir  OCAK ayında yapılır. Yönetim ve denetim kurulları gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur.

Yönetim Kurulunun bu mecburiyeti yerine getirmemesi halinde, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik heyet, olağanüstü Genel Kurulu bir aylık süre içerisinde toplantıya çağırır.

Genel kurul toplantıları mevzuata uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.

Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurul toplantısının hangi yöntemle (Fiziki-Elektronik) yapılacağı belirtilir.

Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliğinde ve dernek tüzüğünde yer alan genel kurul toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde10-Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

10.1 Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin listesini düzenler.

10.2  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden,  günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır.  Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. 

10.3 İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

10.4 Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

TOPLANTININ YERİ VE YAPILIŞ USULÜ

Madde 11-Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu ilde ve Yönetim Kurulunca belirlenecek yerde yapılır. Genel  Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlar karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

İkinci fıkrada belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını kaydeder. Tutanak başkanlık divanı tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul kararları, aksine karar alınmamış ise açık oyla alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12-Aşağıda yazılı hususlar, Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek

Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.

Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi. Yönetim kurulunun ibra edilmesi.

Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

Derneğin kanuni şartları yerine getirdiği takdirde, federasyona veya üst kuruluşa ya da başka bir sektörel yapıya katılması.

Derneğin fesih edilmesi.

Mevzuata ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Dernek Şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar verilmesi

Derneğin bütçe dışında borçlanıp borçlanmamasına karar verilmesi

Üye olması durumunda Derneği federasyonda ve üyesi olduğu kuruluşlarda temsil edecek delegeleri seçmesi,

Taşınmaz mal alım veya satımına karar vermesi.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 13-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Tüzük tadili Genel Kuruldaki mevcudun üçte ikisinin oyuyla kabul olunur.

YÖNETİM KURULU

Madde 14-Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulca iki yıl için 14 (on dört) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak seçilirler.

Yönetim Kurulu kendi içinde; Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı, muhasip üye, ve diğer görevlileri belirleyerek  görev dağılımı yapar.

Bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin sıralı olarak belirlendiği listeler halinde seçime aday olmak mümkündür.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

Tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Genel Kurul, tüzel kişi tarafından kendi temsilcisi olarak gösterilen kişiyi, tüzel kişi adına Yönetim Kuruluna seçer.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerin katılımı ile toplanır. Ancak yedek üyelerin

İmza yetkisi yoktur. Üst üste 2 dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapan üye, 3. Dönem için tekrar başkanlığa seçilemez. Aynı üye ancak bir dönem sonra yeniden başkanlığa seçilebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15-Yönetim Kurulu en az  2 ayda 1 defa toplanır. Başkan yahut Yönetim Kurulu üyesi üç kişinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir. Mazeret beyan etmeksizin üst üste üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı da toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Yönetim kurulunda oylamalar açık oyla yapılır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu ile karar alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına Genel Sekreter de katılır. Genel Sekreterin Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda oy hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu, toplantılarını mevzuata uygun olarak elektronik ortam üzerinden de yapabilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 16-Yönetim kurulunun görevleri aşağıdadır:

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

Derneğe eleman alımında Yönetim Kurulu karar verir.

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın verdiği diğer işleri yapmak.

Dernek gelirinin bütçe dairesinde mahalline sarf ve Dernek para ve mallarının iyi muhafaza ve idaresini temin etmek.

Bütçe ile kabul edilen kadrolara memur tayin etmek.

Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek.

Derneğin icra organı olarak ana Tüzük ve kanunlar çerçevesinde Derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak.

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde yasal işlemleri yapar. Dernek adına yer kiralayabilir.

Üye başvurularını kabul veya reddetmek.

Derneğin faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini temin etmek için Derneğin amacına uygun bütün alanlarda çalışma grupları oluşturmak

Çalışma gruplarının kararlarını inceleyip görüş bildirmek ve nihai kararı uygulamaya almak,

Çalışma gruplarının arasında koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak,

Sektörün genelini kapsayan etkinliklere imza atmak,

Gerektiğinde etik kurulunu göreve çağırmak ve ombudsmanlık sistemini oluşturmak,

İstişare konseyinin tavsiye ve önerilerini değerlendirmek,

DENETİM KURULU

Madde 17-Denetim Kurulu, iki senede bir Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

Dernek iş ve işlemleri ile hesaplarını en az iki asil üye birlikte olmak üzere tetkik eder. Genel kurul toplantısından önce raporu hazırlayarak Genel Kurula sunar. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bütçe hakkında Genel Kurula görüş arz eder.

Denetleme Kurulu, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleme yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 18-Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim  Kurulu; Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

GENEL SEKRETER 

Madde 19-Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen zaman ve şekilde sözleşmeli olarak atanır. Genel Sekreter Derneğin:

Çalışanlarının koordinasyonundan,

Derneğin gerekli tüm idari ve mali işlerinin yürütülmesinden,

Dernekler Kanunu gereğince bulundurulması gerekli tüm resmi defterlerin tutulmasından,

Derneğin hesaplarının eksiksiz ve mevcut kanunlar çerçevesinde tutulmasından,

Mevcut ve kurulacak tüm komisyon, komite ve alt komitelerin koordinasyonundan,

Genel idari işler komitesinin çalışmasından,

Komiteler ve Yönetim Kurulu arasında koordinasyondan ve raporlamadan,

Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun muhaberatından,

Derneğin gelirini arttırıcı faaliyetlerde bulunmasından,

Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak diğer yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin koordinasyonundan,

Yönetim Kurulunca kendisine verilecek diğer işlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Genel Sekreter bu görevlerini doğrudan Yönetim Kuruluna sorumlu olarak yerine getirir.

Genel Sekreter, Dernek Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen zaman ve şekilde sözleşmeli olarak atanır ve Derneğin bütün çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.

Genel Sekreter, görevini icra kurulu bünyesinde, doğrudan Yönetim Kuruluna sorumlu olarak yerine getirir.

SEKTÖREL GRUP BAŞKANLIKLARI;

Madde 20-Tüm Dernek üyelerinin, çalıştıkları sektörlere göre aralarında oluşturduğu beş gruptan oluşur. En az ayda bir defa toplanırlar ve aralarından bir başkan seçerler. Genel Kurul sonrasında çalışma programlarını belirleyip Yönetim Kuruluna sunarlar. Sektörel Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak çalışmalar, kendi sektörlerini ilgilendiren konular çerçevesinde geliştirilir ve uygulanır. Sektörel Grup Başkanlıkları Dernek çalışmalarının etkin biçimde yürütülmesi için oluşturulmuştur. Çalışmaları ile ilgili gerekli tüm iletişimi Dernek kuralları çerçevesinde her Grup Başkanlığı kendisi yürütür.

İSTİŞARE KONSEYİ

Madde 21-Derneğin en üst danışma organıdır. Sektörü temsilen en üst düzey yöneticileri

bir araya getirir. İki yıl görev yapacak Konsey üyeleri, Dernek Yönetim Kurulunca yeterli görülen sayıda belirlenir ve Konseyin Başkanlığını Derneğin bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Tüm sektörel gruplar Konseyde grup başkanları tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu Başkanı, Derneğin tüm eski başkanları ve Danışma Kurulu Başkanı Konseyin doğal üyesidir. Toplantılar en az 2ayda bir yapılır. Konsey Başkanlığı dönemi Yönetim Kurulu dönemi ile paraleldir.

Gerektiğinde Konsey Başkanı ve/veya Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Gündem konuları müzakere edilir ve karara bağlanır. Konsey kararları istişare ve tavsiye niteliğindedir. Bir önceki Konsey Başkanı, bir sonraki dönem boyunca Konseyin Onursal Başkanı olarak görev yapar. Konseyi Yönetim Kurulunda ve Yürütme Kurulunda Konsey Başkanı temsil eder. Konsey toplantılarına gündemin özelliğine göre ilgili resmi ve özel kişi ve kurumlar davet edilirler.

Konseyin başlıca görevleri:

  1. a) Perakende sektörünün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
  2. b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek, öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
  3. c) Dernek çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek, amaçlara uygunluk ve netice almadaki önlemleri ve öncelikleri tavsiye etmektir.

ETİK KURULU

Madde 22-Sektörün içinden gelen minimum 3 temsilciden oluşur. Yılda en az 4 defa toplanır. Görev süresi Yönetim Kurulu görev süresi ile paraleldir. 3 üye haricinde Yönetim Kurulu Başkanı kurulun doğal üyesidir. Kurul üyeleri ve Başkanı Yönetim Kurulunca seçilir. Kurul mutat toplantıları haricinde oluşan talep doğrultusunda veya Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine de toplantıya çağrılabilir. Kurul, çalışmaları sırasında gerekli durumlarda İstişare Konseyi üyelerinden konuya uygun olanları ve ilgili diğer resmi ve özel kişi ve kurumları toplantılarına davet edip dinleyebilir, karar sürecine dahil edebilir. Dernek Sekretaryası Kurula çalışmasında destek verir.

Etik Kurulunun görevleri:

  1. a) Dernek üyeleri arasında veya sektör içinde olabilecek anlaşmazlıklara ve ihtilaflara çözüm bulur ve yol gösterir,
  2. b) İnceleme sonunda kendi görüş ve önerilerini de kapsayacak şekilde düzenleyeceği raporu

Yönetim Kuruluna sunar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 23-Genel Kurul toplantısı sonrası en geç 45 gün içinde, Dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin kimlik bilgileri ile genel kurul toplantısına ilişkin diğer gerekli bilgiler elektronik ortam üzerinden ilgili resmi kurum’a bildirilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu maddede belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 24-Dernek Ana Tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak Tüzüğün değiştirilme onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI – BORÇLANMA USULLERİ- GİRİŞ VE YILLIK AİDATLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Madde 25-Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

Yıllık aidatlar

Bağışlar.

Derneğe giren üyelerin ödeyecekleri giriş bağışı.

Dernekçe tertiplenecek konferans, kongre, seminer, piyango, seyahat ve lokal hasılatı, Dernek yararına tertiplenen geceler, kermesler, sergi hasılatları ve diğer çeşitli faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

Menkul ve gayri menkul mallardan elde edilecek gelirler.

Yasal olarak açılan tesislerden ve işletmesinden doğacak gelirler.

Dernek aidatları, her yılın ilk üç ayı içinde üyelerden tahsil edilir. Bu süre içinde aidatlarını ödemeyen üyelere yazılı olarak aidatlarını ödemeleri istenir. Bu uyarıya rağmen yıl sonuna kadar aidatlarını ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

Kaynağı yurtdışından temin edilen ve diğer gelirler.

25.1. Derneğin borçlanma usulleri

Dernek, Genel Kurulda onaylanan tahmini bütçe paralelinde kişi veya kurumlara Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir. Bütçe haricinde yapılacak her türlü borçlanma, Genel Kurul kararıyla yapılabilir.

25.2. Giriş ve yıllık aidatların belirlenme şekli

Giriş ve yıllık aidatlar her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Dernek aidatları, her yılın ilk üç ayı içinde üyelerden tahsil edilir. Bu süre içinde aidatlarını ödemeyen üyelere yazılı olarak aidatlarını ödemeleri istenir. Bu uyarıya rağmen yıl sonuna kadar aidatlarını ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilirler.

TAŞINMAZ MAL     

Madde 26-Dernek, Genel Kurul kararı ile yerleşim yeri ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mal edinebilir. Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal eden taşınmaz malların Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

TEMSİL     

Madde 27-Derneği, resmi dairelerde temsil etme yetkisi Yönetim Kurulu Başkanına aittir. Yönetim Kurulu Başkanı bu yetkisini gerekli gördüğü durumlarda Genel Sekretere veya bir Dernek üyesine devredebilir.

GELİRLERDE USÜL

Madde 28-Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Madde 29

Dernek giderleri ana tüzükte yazılı prensiplere göre yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun tasdikine sunulan bütçe dahilinde Başkan ve Başkan yardımcılarından herhangi birinin müşterek imzasını taşıyan harcama belgesi ile yapılır.

BAĞIŞLAR 

Madde 30-Derneğe yapılan koşullu bağışlar, bağışta bulunan kişinin arzusuna ve Derneğin gayesine uymayan işlere sarf edilemez.

MALİ SORUMLULUK    

Madde 31-Derneğin mal ve paralarını iyi idare sarf ve muhafazasından Yönetim Kurulu müştereken mesuldür. Dernek mal ve paraları yurt içinde veya yurt dışında yerleşik banka ve finans kuruluşları dışında hakiki ve hükmi şahıslara tevdi olunamaz.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 32-Dernek, tutması gereken defter ve kayıtları, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliği’nin 31. 32. ve 33. maddelerinde belirtilen hususlara uygun şekilde tutar.

Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Madde 33-Genel kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a-Tasfiyenin Dernek Tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adının başında tasfiye halinde ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar bağlı olduğu en büyük federasyona devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  1. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurul kararına bırakıldığı hallerde, Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamış veya son Yönetim Kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, Derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla kendi sektöründeki ve bağlı olduğu en büyük federasyona; herhangi bir federasyona üye değilse bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devredilir.

Bu durumda Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 34-Derneğin feshi halinde malları bağlı olduğu en büyük federasyona devredilir.

İNFİSAH

Madde 35-Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 36-Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması durumunda Dernekler Yasası ve Türk Medeni Yasası hükümleri uygulanır.