Ipsos MORI ve King’s College tarafından yapılan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 27 ülkede gerçekleştirilen global araştırma, iş yerinde ve toplumda cinsiyet eşitliği konusundaki tutumları ortaya koydu.

Dünya çapında insanların çoğunluğu, ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit davranmadığını düşünüyor. Araştırmaya göre kamuoyunun %56’sı, ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit şekilde davranmadığını düşünüyor. Bu konuda erkeklerin %49’u iş yerlerinin eşit davrandığını düşünürken kadınların sadece %32’si bu konuda hem fikir… Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %53’ü de iş yerlerinin kadın ve erkeğe eşit davrandığını düşünmüyor.

İnsanların çoğu, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada erkeklerin aksiyon alması gerektiğine inanıyor. Ama yine de bu konudaki görüşlerde de kadın-erkek kırılımında farklılıklar ortaya çıkıyor. Global kamuoyunun %68’i eğer erkekler de kadın haklarını desteklemek için aksiyon almazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağı konusuna katılıyor. Araştırmaya katılan erkeklerin %62’si de bu konuda hem fikir. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %71’i kadınların ülkelerinde eşitliğe ulaşmaları için erkeklerin de aksiyon alması gerektiğine inanıyor.

Daha Fazla Kadın Lider
İş hayatında ve hükümette daha fazla kadın lider olmazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağına katılanların oranı, global ortalamada %58. Erkeklerin %51’i de bu konuya destek veriyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %66’sı bu konuya katılırken, bu konuya katılan kadınların oranı, %80’leri buluyor.

Kadınlara Eşit Haklar
“Kadınlara erkeklerle eşit haklar vermek konusunda ülkemde yeterince ileriye gidildi” görüşünde global kamuoyu ikiye ayrılmış durumda. %48’i bu görüşe katılırken %47’si ise katılmıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin ise %55’i bu konuya katılmıyor.

Kadının İş Hayatına Katılımı, Kariyeri ve Cinsiyet Ayrımcılığının En Çok Test Edildiği Alanlar
Kadının iş hayatına katılımı konusu, gelişmişlik ve ekonomik ilerlemenin en önemli katalizörlerinden biri. Araştırma kapsamında “Kadının İş Hayatına Katılımı, Kariyeri ve Cinsiyet Ayrımcılığının En Çok Test Edildiği Alanlar” da ortaya konuyor. Araştırmada, “İş yerinde kabul edilebilir davranış şekli nedir?”, “Uygunsuz davranışı neler oluşturur?”, “Kadınların kariyerlerine neler zarar verir?” ve “Bazı kararlar, kariyeri nasıl etkiler?” gibi ana sorularla ilgili bazı ifadelere dönük görüşler alınmış.
Araştırmadan çıkan bulgular, bazı konularda erkek ve kadın görüşlerinin ne derece farklılaşabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda iş hayatında cinsiyetçiliğin en çok test edildiği alanları ve bazı karar ve sorumlulukların hangi tarafın kariyerini daha çok etkileyebileceğini de araştırmada görebiliyoruz.

Globalde ve Türkiye’de Sonuçlar
• “İş arkadaşına çıkma teklif etmek” global kamuoyunun hemen hemen yarısı (%46) tarafından kabul edilebilir bir davranış olarak görülüyor.
• Bu konuya kadınlar nispeten daha olumsuz bakıyor (%41).
• Araştırmaya Türkiye’den katılan kadınların %54’ü bu davranışı kabul edilebilir bulurken erkeklerin %63’ü de bu konuda hem fikir.

Öte yandan “Daha önce hayır dediği halde iş arkadaşına çıkma teklifinde bulunmaya devam etmek” davranışını kabul edilebilir bulanların oranı, sadece %12. Araştırmaya Türkiye’den katılan kadınların %10’u, erkeklerin ise %22’si bunu kabul edilebilir buluyor.
“Cinselliğe dayanan hikayeler anlatmak veya şakalar yapmak” konusunun iş yerinde kabul edilebilir bir davranış olup olmadığına dair global kamuoyunun %71’i kabul edilebilir olmadığını söylüyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %74’ü de bunu kabul edilebilir bulmuyor.

Kadınların Kariyerine Neler Zarar Veriyor?
Global ortalamada bir kadının kariyerine erkeklerin kariyerinde olduğundan daha çok zarar veren unsurların ilk üçü şu şekilde belirtiliyor:
• Çalışma saatlerinde çocuklarla ilgili sorumlulukların olması (%35)
• Çalışma arkadaşından gelen bir çıkma veya romantik ilişki teklifinin reddedilmesi (%26)
• İşe göre aileyi önceliklendirme (%26)
Belirtilen bu üç unsurun, global kamuoyuna göre kadının kariyerine daha çok zarar verdiği düşünülüyor.

Araştırma Hakkında:
Araştırma 27 ülkeden toplam 20,204 birey ile Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden 24 Ocak-7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Örneklem şu ülkelerde ülke başına 1000 birey ile gerçekleştirilmiştir: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD. Diğer ülkelerde ise ülke başına 500 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelerde örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar, önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.